Sprawozdanie z 5. posiedzenia Rady (listopad 2018)

Łódź, 30. listopada 2018 r.

 

Sprawozdanie z 5. posiedzenia Rady Naukowej PTI III Kadencji

 

W dniu 30. listopada 2018 r. w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się piąte posiedzenie Rady Naukowej PTI III kadencji.

W posiedzeniu na miejscu udział wzięło pięciu członków Rady: dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski), dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski), dr hab. prof. PB Zenon A. Sosnowski (Oddział Podlaski), dr hab. prof. US Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski), oraz Przewodniczący, prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski). Poprzez połączenie telekonferencyjne w posiedzeniu uczestniczył dr hab. inż. prof. PWr Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski). Ponadto w posiedzeniu uczestniczył zaproszony na nie przedstawiciel Zarządu Głównego PTI, dr inż. Tomasz Klasa.

 

Przewodniczący Rady, kol. Zdzisław Szyjewski, powitał zebranych i otworzył obrady. Jako pierwszy punkt posiedzenia postawił podsumowanie działań Rady w roku 2018. Rozpoczął od niepowodzeń, za które uznał:

- odwołanie spotkania Rady w Poznaniu,

- brak sukcesów na polu działań nad kwalifikacjami informatycznymi,

- brak aktywności publikacyjnej.

Z kolei za sukcesy Rady w roku 2018 uznał:

- przeprowadzenie kolejnej edycji Konkursu na Najlepszą Książkę Informatyczną,

- wystosowanie listu do MNiSW w sprawie uwzględnienia dyscypliny informatyka techniczna w obowiązującej w kraju klasyfikacji dyscyplin naukowych.

 

Jako pierwszy temat dyskusji Przewodniczący wskazał sprawy związane z przeprowadzeniem Konkursu na Najlepszą Książkę Informatyczną 2019 r.  Postanowiono nie dokonywać zmian w obowiązującym regulaminie Konkurs. Ustalono następujący harmonogram Konkursu:

- Do 15 grudnia 2018 r. przedłożenie wniosku o ogłoszenie Konkursu na rok 2019 do Zarządu Głównego PTI.

- Termin otwarcia Konkursu: 1 stycznia 2019 r.

- Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs: 5 kwietnia 2019 r.

- Posiedzenie Kapituły i wybór laureatów: 17 maja 2019 r.

- Uroczystość wręczenia nagród: 12 września 2019 r. (podczas konferencji KKIO w Białymstoku).

 

Kolega Adrian Kapczyński zaproponował powołanie zespołów ekspertów, którzy zajmowali się recenzjami, natomiast kol. Jakub Swacha zwrócił uwagę na szeroki zakres tematyczny nadsyłanych prac oraz różnice w tematyce prac zgłaszanych w kolejnych latach, przez co nie da się z góry przewidzieć, recenzenci o jakiej specjalizacji naukowej będą potrzebni.

Uzgodniono, że pozostaje model doboru recenzentów ad hoc, ale zostanie powołany Zespół Ambasadorów Konkursu, który zajmowałby się lokalnym rozpowszechnianiem informacji o Konkursie oraz typowaniem potencjalnych recenzentów. Kandydatów do Zespołu typowaliby członkowie Rady Naukowej oraz prezesi Oddziałów PTI.

Kolega Adrian Kapczyński zaproponował zwiększenie rozpoznawalności Konkursu poprzez uruchomienie wydzielonej strony internetowej, na której znalazłyby się informacje o aktualnej i poprzednich edycjach Konkursu, w tym np. filmy o laureatach poprzednich edycji Konkursu. Kolega Tomasz Komorowski poparł ten pomysł i zaproponował złożenie wniosku do Zarządu o zwiększenie budżetu na działania promocyjne Konkursu. Zaproponował także, by treści dotyczące Konkursu umieścić na wydzielonej podstronie nowej witryny PTI. Kolega Adrian Kapczyński zadeklarował, że wspólnie z kol. Tomaszem Komorowskim i Tomaszem Klasą przygotują treść na tę podstronę. Przewodniczący poparł ten pomysł.

Kolega Adrian Kapczyński zaproponował, by dodać kategorię Nagroda Publiczności. Nie wiązałaby się z nagrodą pieniężną, a jedynie statuetką. Kolega Tomasz Komorowski krytycznie odniósł się do tej propozycji, zwracając uwagę na problem oszustw w głosowaniach zdalnych. Z kolei kol. Jakub Swacha zauważył, że oznaczałoby to nagradzanie popularności, nie jakości. Przewodniczący wyraził swój sprzeciw, zwracając uwagę, że dewaluowałoby to rangę Konkursu. Przewodniczący zapytał o potrzebę zmian w regulaminie Konkursu. Nikt z obecnych nie zgłosił takiej potrzeby.

 

Przewodniczący następnie przeszedł do punktu posiedzenia poświęconego kwestii zajęcia przez Towarzystwo stanowiska wobec przedstawionej w projekcie rozporządzenia MNiSW punktacji wydawnictw konferencyjnych, którą na forach dyskusyjnych Towarzystwa podniósł kol. Marcin Paprzycki z O. Mazowieckiego. Przewodniczący stwierdził, że Prezes ZG PTI na wniosek przewodniczącego Rady, skierował do tego działania wiceprezesa Janusza Kacprzyka, co potwierdził obecny na posiedzeniu członek Zarządu Tomasz Klasa. Zdaniem Przewodniczącego w tej sytuacji nie ma zatem potrzeby angażowania się Rady w tę sprawę, szczególnie, że w Towarzystwie nie ma jednolitego stanowiska,. Kolega Tomasz Klasa omówił pokrótce procedurę konsultacji nad projektem rozporządzenia, zwracając uwagę na ograniczone możliwości działania PTI na tym polu. Kolega Tomasz Komorowski zauważył, że faktycznie wystosowanie listu do MNiSW nie będzie mieć istotnego przełożenia na ostateczną wersję rozporządzenia, natomiast może je mieć udział w pracach zespołów przedstawiciela PTI. Przewodniczący zauważył, że wiceprezes Janusz Kacprzyk jest doskonałym kandydatem do tego zadania.

Kolega Tomasz Klasa wyraził swoje obawy o utrzymanie statusu punktowego konferencji współorganizowanych przez PTI. Kolega Zenon Sosnowski poinformował zebranych o znanych mu staraniach organizatorów konferencji o ujęciu ich w wykazie CORE. Przewodniczący zwrócił uwagę, że miejscem publikacji powołanym dla konferencji PTI miały być Zeszyty Rady Naukowej PTI, jednak w roku 2018 żadna z konferencji PTI nie wystąpiła o możliwość takiej formy publikacji; kol. Jakub Swacha zauważył, że wynika to z niskiej punktacji rozdziałów monografii w obecnie obowiązującym rozporządzeniu MNiSW, co jednak prawdopodobnie zmieni się w nowym rozporządzeniu, w którym jednak punktacja uzależniona będzie od wydawcy. Nie wiadomo jednak, jaką punktację otrzyma PTI jako wydawca. Kolega Lech Madeyski zauważył, że wskazane byłyby działania zmierzające do zapewnienia PTI wyższej punktacji jako wydawcy.

 

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia, tj. dyskusji na temat dalszych działań w zakresie kwalifikacji informatycznych. Zauważył, że w sytuacji nieobecności kolegów z O. Małopolskiego dyskusja będzie trudna. Kolega Adrian Kapczyński zaproponował, by przenieść ten temat na kolejne posiedzenie Rady. Przewodniczący zgodził się z tą propozycją, podkreślił jednak, że jest to bardzo ważny temat i Rada nie powinna go porzucać. Kolega Adrian Kapczyński zgodził się z tym stwierdzeniem, zwracając uwagę na wartość kanonu dla nauczania informatyki. Kolega Tomasz Klasa dodał, że ważna jest też dostępność odpowiedniej literatury. Kolega Adrian Kapczyński zauważył, że w rozwiązanie tego problemu świetnie wpisuje się Konkurs na Najlepszą Książkę Informatyczną, a konkretnie kategoria podręczników.

 

Przechodząc do spraw różnych, przewodniczący poprosił kol. Zenona Sosnowskiego o zreferowanie spraw dotyczących KKIO 2019. Kolega Zenon Sosnowski poinformował o terminie konferencji: 11-13 września 2019, dodając, iż wcześniej, 8-11 września odbędzie się konferencja PPAM dotycząca programowania równoległego, natomiast 11 września uroczystość jubileuszu 30 lat Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej i 70 lat Politechniki Białostockiej. Towarzystwo złożyło wniosek do MNiSW na realizację tego przedsięwzięcia, natomiast z uwagi na niepewność uzyskania dofinansowania planowany jest także wniosek o grant do ZG PTI w celu awaryjnego dofinansowania KKIO w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku skierowanego do MNiSW. Kolega Zenon Sosnowski zgłosił się z prośbą do Rady o poparcie wniosku o grant, Rada jednogłośnie udzieliła poparcia.

Kolega Zenon Sosnowski przypomniał, że koledzy z O. Małopolskiego proponowali organizację sesji studenckiej. Wpisał ją do planu konferencji, natomiast oczekuje od kolegów z O. Małopolskiego pomocy w jej organizacji. Dodał, że złożony wniosek obejmuje granty dla doktorantów, tak by mogli być oni zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Zaprosił wszystkich członków Rady do uczestnictwa w posiedzeniu Rady w Białymstoku i konferencji KKIO.

 

Kolega Adrian Kapczyński przypomniał o książce poświęconej przyszłości informatyki, prace nad którą zamierza kontynuować w 2019 r.

 

Przewodniczący poinformował o rosnącym zainteresowaniu w kraju certyfikatem EUCIP. Jego zdaniem powinno być to w gestii jednostek PTI zajmujących się certyfikatem ECDL, natomiast Rada powinna powoływać komisję, która zajmować się będzie oceną dorobku kandydatów ubiegających się o certyfikat poziomu Professjonal.

 

Kolega Adrian Kapczyński zaproponował, by również nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady zgłaszali swoje propozycje działań w 2019 r. drogą elektroniczną na listę dyskusyjną Rady. Dodał, że do 2 grudnia 2018 r. jest także możliwość zgłaszania propozycji do przyszłorocznego budżetu Rady.

 

Przewodniczący zaproponował następnie następujący kalendarz spotkań Rady w 2019 r.:

­- 11 lub 18 stycznia 2019 r. (przy okazji uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu Prac Magisterskich we Wrocławiu – zależnie od terminu tejże, który nie został jeszcze ostatecznie ustalony),

- 17 maja 2019 r. (przy okazji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie),

- 13 września 2019 r. (przy okazji konferencji KKIO w Białymstoku),

- 30 listopada 2019 r. (przy okazji konferencji Informatyka w Zarządzaniu w Warszawie).

Wszyscy obecni zgodzili się z zaproponowanym kalendarzem.

 

Przewodniczący Z. Szyjewski przy braku dalszych głosów w dyskusji, podziękował zebranym za przybycie i zakończył obrady, zapraszając zebranych na kolejne posiedzenie Rady, które odbędzie się w styczniu 2019 r. we Wrocławiu w związku z  uroczystością rozdania dyplomów w konkursie PTI na najlepszą pracę magisterską z informatyki. 

 

Protokołował:

Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI